Adviseur Brandveiligheid

Brandpreventiedeskundige

De verantwoordelijkheid voor de veiligheid van een gebouw ligt bij de eigenaar en gebruiker. Het ontwerp van een gebouw en de daarin aanwezige installaties, maar ook de organisatie van de gebruiker spelen daarbij een belangrijke rol. Wij zijn gecertificeerd Brandpreventiedeskundige 1 en voorzien u graag van de nodige adviezen bij uw brandveiligheidsvraagstuk.

De woningwet opent met artikel 1a

  1. “De eigenaar van een bouwwerk, open erf of terrein of degene die uit anderen hoofde bevoegd is tot het daaraan treffen van voorzieningen draagt er zorg voor dat als gevolg van de staat van dat bouwwerk, open erf of terrein geen gevaar voor de gezondheid of veiligheid ontstaat dan wel voortduurt.
  2. Een ieder die een bouwwerk bouwt, gebruikt, laat gebruiken of sloopt, dan wel een open erf of terrein gebruikt of laat gebruiken, draagt er, voor zover dat in diens vermogen ligt, zorg voor dat als gevolg van dat bouwen, gebruik of slopen geen gevaar voor de gezondheid of veiligheid ontstaat dan wel voortduurt.”

Gebruiksmelding

In paragraaf 1.5 van het BouwBesluit 2012 wordt de Gebruiksmelding geregeld. Zonder gebruiksmelding is het niet toegestaan om met meer dan 50 personen tegelijk aanwezig te zijn. Daarnaast is een gebruiksmelding vereist bij gelijkwaardigheid zoals bedoelt in artikel 1.3 en bij kamergewijze verhuur.

Wij ondersteunen u graag met het aanleveren van de juiste gegevens zodat uw melding voldoet aan de indieningsvereisten en dat uw voornemen niet in strijd is met de regelgeving.

Omgevingsvergunning Brandveilig Gebruik

In het Besluit OmgevingsRecht (BOR) is geregeld dat een omgevingsvergunning brandveilig gebruik vereist is bij

a. het in gebruik nemen of gebruiken van een bouwwerk waarin bedrijfsmatig of in het kader van verzorging nachtverblijf zal worden verschaft aan meer dan 10 personen, dan wel het in afwijking daarvan bij de bouwverordening, bedoeld in artikel 8 van de Woningwet, bepaalde aantal personen;
b. het in gebruik nemen of gebruiken van een bouwwerk waarin dagverblijf zal worden verschaft aan:
1°. meer dan 10 personen jonger dan 12 jaar, of
2°. meer dan 10 lichamelijk of verstandelijk gehandicapte personen.

 

Wij ondersteunen u graag met het aanleveren van de juiste gegevens zodat uw melding voldoet aan de indieningsvereisten en dat uw voornemen niet in strijd is met de regelgeving.

Bouwbesluit Check en Bouwplantoetsing

Bij (ver)bouwplannen speelt de brandveiligheid een bepalende rol in het ontwerp. De regels vanuit onder andere het BouwBesluit 2012 moeten goed in het bouwplan zijn verankerd en dat kan een complexe taak zijn. Wij toetsen uw bouwplan graag voor u en voorzien u van een optimaliseringsvoorstel.

 

 

Heeft u vragen?

Tijmen StallenDirecteur/Bouwkundig Ingenieur

Geïnteresseerd? Neem contact met ons op!

Bel 026 – 840 51 60