Algemene voorwaarden

Artikel 1 Werkingssfeer

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten van of met Stallen BouwAdvies en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard.
2. Voor zover in een overeenkomst niet anders is overeengekomen, zullen uitsluitend deze algemene voorwaarden van toepassing zijn.

Artikel 2 Aanbieding en acceptatie

1. Alle offertes en prijsopgaven die door of vanwege Stallen BouwAdvies zijn gedaan zijn vrijblijvend, zowel wat prijs, inhoud als levertijd betreft en vervallen na 14 dagen.
2. Indien Stallen BouwAdvies op grond van de beschikbare informatie er niet van overtuigd is dat Stallen BouwAdvies de opdracht zal kunnen uitvoeren, deelt Stallen BouwAdvies Opdrachtgever schriftelijk mee dat er eerst een vooronderzoek dient plaats te vinden vóórdat Stallen BouwAdvies de feitelijke opdracht kan starten.
3. Een overeenkomst komt uitsluitend tot stand nadat Stallen BouwAdvies een opdracht schriftelijk heeft bevestigd, dan wel nadat Stallen BouwAdvies geheel of gedeeltelijk een opdracht in uitvoering heeft genomen, met dien verstande dat een vooronderzoek of vooropname deel uitmaakt van de opdracht.
4. Eventueel na de opdrachtbevestiging gemaakte afspraken, toezeggingen en/of wijzigingen in de overeenkomst, zijn alleen bindend indien deze schriftelijk tussen partijen worden overeengekomen.
5. Stallen BouwAdvies is bevoegd om werkzaamheden – onder leiding van Stallen BouwAdvies – door derden te laten uitvoeren, en ten aanzien van onderdelen van deze werkzaamheden de leiding eveneens aan anderen over te laten, zulks onverminderd de verantwoordelijkheid van Stallen BouwAdvies voor de deugdelijke nakoming van de opdracht.

Artikel 3 Prijzen

1. De opgegeven prijzen zijn exclusief BTW tenzij anders vermeld. Extra kosten worden altijd apart schriftelijk opgegeven.
2. Stallen BouwAdvies heeft het recht de prijzen aan te passen ingevolge het prijsindexcijfer van de gezinsconsumptie.
3. De opgegeven prijzen zijn gebaseerd op prijzen, lonen en heffingen op het tijdstip van de aanbieding van de offerte. Tenzij dit schriftelijk in een afzonderlijke overeenkomst is overeengekomen heeft Stallen BouwAdvies het recht wijzigingen in assurantiepremies, fiscale lasten, sociale verzekeringspremies en andere van overheidswege opgelegde of op te leggen heffingen tot aan het moment van de totstandkoming van de overeenkomst in de prijs door te berekenen.
4. Omdat de in de rapportage genoemde prijzen voor herstel van gebreken zijn gebaseerd op landelijke gemiddelden, ervaring van onze deskundige en gangbare databanken, zijn deze prijzen indicatief en kan Opdrachtgever er geen rechten aan ontlenen.
5. Kosten van na het tot stand komen van de overeenkomst door Opdrachtgever gewenste aanvullingen en/of wijzigingen van de overeenkomst zijn voor rekening van de Opdrachtgever.
6. Aan de prijzen op onze website kunnen geen rechten worden ontleent daar deze indicatief zijn. Voorafgaand aan iedere overeenkomst wordt een afzonderlijke offerte opgesteld door Stallen Bouwadvies.

Artikel 4 Betaling

1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen dienen alle betalingen, zonder enige korting of verrekening, binnen 14 dagen na factuurdatum op een door ons aan te wijzen bankrekening te geschieden.
2. Indien de betaling niet tijdig is ontvangen is Opdrachtgever – zonder dat daarvoor enige aanmaning of ingebrekestelling vereist is – de wettelijke rente verschuldigd vanaf de datum waarop betaling had moeten plaatsvinden tot de datum van de daadwerkelijke betaling.
3. Indien Stallen BouwAdvies tot invordering overgaat, dan zullen alle kosten van invordering, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, ten laste komen van Opdrachtgever, waarbij de buitengerechtelijke invorderingskosten worden bepaald op ten minste 15% van de te vorderen hoofdsom met een minimum van € 150,00.

Artikel 5 Verplichtingen van Opdrachtgever

1. Opdrachtgever dient Stallen BouwAdvies van alle relevante informatie te voorzien die nodig is voor de uitvoering van de werkzaamheden.
2. Opdrachtgever dient ervoor zorg te dragen dat het gebouw tijdens de werkzaamheden voor Stallen BouwAdvies toegankelijk is, en dat er een ongehinderde uitvoering van de werkzaamheden mogelijk is. Indien Opdrachtgever hierbij in gebreke blijft, is Opdrachtgever aan Stallen BouwAdvies het annuleringstarief verschuldigd.
3. Opdrachtgever heeft de mogelijkheid om de opdracht tot uiterlijk 24 uur vóór de aanvang van de werkzaamheden te annuleren. Bij annulering na deze termijn is Opdrachtgever het volledige offertebedrag aan Stallen BouwAdvies verschuldigd. Indien er gewerkt wordt op regie bedraagt het offertebedrag het uurtarief vermenigvuldigd met de ingeschatte werktijd, met een minimum van 3 uur.

Artikel 6 Eigendomsvoorbehoud

1. Tot aan het tijdstip waarop Opdrachtgever aan al zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, blijft het eigendomsrecht van de afgegeven rapportages en/of intellectuele eigendommen bij Stallen BouwAdvies.
2. Het is Opdrachtgever verboden de door Stallen BouwAdvies aan Opdrachtgever geleverde rapportages in welke vorm dan ook aan derden ter inzage te geven of af te staan, tenzij Opdrachtgever al zijn betalingsverplichtingen binnen de gestelde termijnen is nagekomen.
3. Indien Opdrachtgever zijn betalingsverplichtingen niet, niet tijdig of niet behoorlijk is nagekomen doch desondanks de door Stallen BouwAdvies geleverde rapportages aan derden heeft afgestaan, dan is Opdrachtgever – zonder dat hiervoor een ingebrekestelling vereist is – een direct opeisbare boete ad € 5000,00 aan Stallen BouwAdvies verschuldigd, onverminderd de betalingsverplichting van het gehele factuurbedrag door Opdrachtgever.

Artikel 7 Intellectueel eigendomsrecht

1. Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de door Stallen BouwAdvies vervaardigde rapportages berusten bij Stallen BouwAdvies.
2. Stallen BouwAdvies heeft het recht de door Stallen BouwAdvies vervaardigde rapportages aan derden te verstrekken, mits deze geanonimiseerd zijn.

Artikel 8 Opzegging/Beëindiging overeenkomst

1. Ingeval één van de partijen tekort komt in de nakoming van één van haar verbintenissen, is de andere partij die reeds prestaties ter uitvoering van de overeenkomst heeft verricht, bevoegd de nog niet uitgevoerde verplichtingen op te schorten, dan wel de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. De gehele of gedeeltelijke ontbinding dient te geschieden bij aangetekende brief zonder dat rechterlijke tussenkomst vereist is. Alle vorderingen al dan niet gefactureerd zullen tengevolge van de ontbinding direct opeisbaar zijn, onverlet de bevoegdheid van partijen schadevergoeding te vorderen.
2. In afwijking van het bepaalde in het voorafgaande lid heeft Stallen BouwAdvies het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang zonder rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk opzeggen c.q. beëindigen, indien Opdrachtgever een verzoek tot surseance van betaling indient, in staat van faillissement wordt verklaard, al dan niet op eigen verzoek, alsmede in geval van beëindiging of liquidatie van de werkzaamheden van Opdrachtgever. Stallen BouwAdvies zal wegens een dergelijke opzegging c.q. beëindiging nimmer tot enige schadevergoeding gehouden zijn.
3. Indien er door Opdrachtgever gebruik wordt gemaakt van een door Stallen BouwAdvies aangeboden abonnement wordt deze stilzwijgend telkens met een periode van een jaar verlengd, tenzij een van de partijen haar ten minste drie maanden voor het einde van het contractjaar schriftelijk opzegt en dit door de wederpartijpartij bevestigd wordt, in welk geval de overeenkomst op die datum eindigt.

Artikel 9 Overmacht

1. Ingeval de uitvoering van de overeenkomst of opdracht door een niet aan één der partijen toerekenbare tekortkoming niet mogelijk is en de daaruit voortvloeiende vertraging voorzienbaar langer dan één week zal duren, dan zal ieder der partijen na onderling overleg de overeenkomst kunnen beëindigen zonder aan de ander enige schadevergoeding verschuldigd te zijn.
2. Als een niet aan Stallen BouwAdvies toerekenbare tekortkoming als bedoeld in het eerste lid valt aan te merken: Iedere gebeurtenis of omstandigheid – ook al was deze ten tijde van het sluiten van de overeenkomst of het verstrekken van de opdracht te voorzien – waardoor de oplevering bemoeilijkt of onmogelijk gemaakt wordt, dan wel een zodanige invloed heeft op de oplevering door Stallen BouwAdvies, dat de nakoming door Stallen BouwAdvies zo kostbaar of economisch zo bezwaarlijk wordt gemaakt dat redelijkerwijs de (verdere) uitvoering van de overeenkomst of opdracht onder dezelfde voorwaarden niet van Stallen BouwAdvies gevergd kan worden.

Artikel 10 Klachten

1. Opdrachtgever kan er geen beroep meer op doen dat hetgeen is opgeleverd niet aan de overeenkomst beantwoordt, indien Opdrachtgever niet binnen een week na de datum van oplevering Stallen BouwAdvies hiervan in kennis heeft gesteld.
2. Klachten worden uitsluitend in behandeling genomen indien Opdrachtgever tijdig aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.
3. Opdrachtgever heeft geen recht op vergoeding van kleine gebreken die een waarde vertegenwoordigen van minder dan € 500,00, daar deze in relatie tot de waarde van het geïnspecteerde/betreffende object voor risico van Opdrachtgever komen.
4. Klachten die Stallen BouwAdvies bereiken na de in de desbetreffende rapportage genoemde geldigheidstermijn worden uitgesloten van herinspectie en/of schadevergoeding.
5. Klachten inzake facturen van Stallen BouwAdvies dienen zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 2 weken na factuurdatum, middels aangetekend schrijven door Stallen BouwAdvies te zijn ontvangen.
6. Het indienen van klachten ontslaat Opdrachtgever niet van zijn betalingsverplichtingen jegens Stallen BouwAdvies.

Artikel 11 Aansprakelijkheid

1. Stallen BouwAdvies is slechts aansprakelijk voor schade die Opdrachtgever lijdt als gevolg van een toerekenbare tekortkoming door Stallen BouwAdvies, en Opdrachtgever bovendien kan aantonen dat er sprake is van grove schuld aan de zijde van Stallen BouwAdvies.
2. Stallen BouwAdvies kan slechts aansprakelijk zijn voor schade, die het rechtstreekse gevolg is van de achterwege gebleven prestatie tot een maximum van € 1.500,00 . Iedere andere vorm van schadevergoeding, zoals gevolgschade, indirecte schade, schade wegens gederfde winst of vertragingsschade is uitgesloten.
3. Opdrachtgever is gehouden schade die een recht op schadevergoeding kan doen ontstaan binnen 4 weken na oplevering schriftelijk aan Stallen BouwAdvies te melden.
4. Indien Stallen BouwAdvies aansprakelijk is voor de schade heeft Stallen BouwAdvies het recht om de schade op eigen kosten te (doen) beperken, ongedaan te (doen) maken dan wel te (doen) herstellen.
5. Omdat het advies van Stallen BouwAdvies in de rapportages op een visuele beoordeling is gebaseerd, worden in de rapportages alleen zichtbare gebreken vermeld. Stallen BouwAdvies is derhalve niet aansprakelijk voor de schade die voortvloeit uit het niet vermelden van gebreken die niet zichtbaar zijn.
5.1 Kruipruimtes worden slechts geïnspecteerd door Stallen BouwAdvies vanaf de begane grondvloer door een deugdelijk te openen luik. De kruipruimte wordt in geen geval betreden, tenzij dit expliciet is geoffreerd en overeengekomen.
6. Stallen BouwAdvies is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan als gevolg van het feit dat Stallen BouwAdvies gebreken niet in de rapportages heeft vermeld doordat Opdrachtgever of derden informatie van de geïnspecteerde objecten hebben verzwegen of onjuist verstrekt.
7. Stallen BouwAdvies is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan als gevolg van door derden aan Stallen BouwAdvies verstrekte informatie die Stallen BouwAdvies vervolgens in haar rapportages heeft opgenomen. Stallen BouwAdvies zal in de rapportages ook expliciet aangeven welke informatie door derden is verstrekt.
8. Stallen BouwAdvies is niet aansprakelijk voor zaken die Stallen BouwAdvies niet geïnspecteerd heeft, en waarvan Stallen BouwAdvies in de rapportages heeft vermeld dat deze niet zijn geïnspecteerd onder schriftelijke vermelding van de reden waarom dit achterwege is gebleven.
9. Opdrachtgever is gehouden om Stallen BouwAdvies de gelegenheid te bieden om een toerekenbare tekortkoming te herstellen. Indien Opdrachtgever tot herstel is overgegaan zonder dat Opdrachtgever Stallen BouwAdvies hierover vooraf schriftelijk heeft geïnformeerd of Stallen BouwAdvies de gelegenheid heeft geboden om het gebrek nader te inspecteren, dan verbeurt Opdrachtgever hiermee het recht op herinspectie en/of enige schadevergoeding.
10. Opdrachtgever vrijwaart Stallen BouwAdvies voor alle schade die Stallen BouwAdvies mochten lijden als gevolg van aanspraken van derden tot schadevergoeding, indien en voor zover Stallen BouwAdvies daarvoor jegens Opdrachtgever niet aansprakelijk is alsmede indien deze schade ontstaan is door ondeskundig gebruik en/of ondeskundige toepassing en/of het niet handelen conform instructies van de in de rapportage genoemde adviezen.
11. Bij vaststelling van de hoogte van een eventueel te vergoeden schade wordt de ouderdom en de bouwkundige staat van het object of onderdeel waarop de schade is ontstaan meegewogen.

Artikel 12 Vervaltermijn

1. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 10 en 11 is Opdrachtgever gehouden om toerekenbare tekortkomingen van Stallen BouwAdvies onverwijld schriftelijk aan Stallen BouwAdvies mee te delen. Opdrachtgever is verplicht om de aanspraken binnen één jaar na deze ingebrekestelling (dan wel binnen één jaar nadat de ingebrekestelling had behoren te worden gedaan) in rechte geldend te maken, bij gebreke waarvan het vorderingsrecht komt te vervallen.

Artikel 13 Toepasselijk recht en geschillen

1. Op alle door Stallen BouwAdvies te sluiten overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.
2. Alle geschillen in aangelegenheden waarop deze voorwaarden van toepassing zijn zullen – behoudens de bevoegdheid van partijen om beslissingen van de President van de rechtbank rechtdoende in kort geding, uit te lokken – aan de uitspraak van de gewone rechter te Rotterdam worden onderworpen.

Artikel 14 Laagste Prijsgarantie
1. Stallen Bouwadvies garandeert de klant de laagste prijs bij dienstverlening aangeboden via de site sba-bouwkeur.nl. Wanneer de klant een dienst af neemt (moment van opdrachtverlening) en binnen veertien dagen na de afname dezelfde dienst met dezelfde opties (vochtmetingen, endoscopisch onderzoek e.d.) elders voor een lagere prijs kan afnemen, ontvangt de klant van Stallen Bouwadvies het prijsverschil contant retour, de voorwaarden hiervan zijn:
2. De dienst wordt met dezelfde opties aangeboden. Dat wil zeggen dat vochtmetingen, endoscopisch onderzoek inbegrepen zijn en dat de dienst wordt verleend door een bouwkundig ingenieursbureau.
3. Het prijsverschil moet door Stallen Bouwadvies controleerbaar zijn door middel van een prijslijst, advertentie, schriftelijke bevestiging van de aanbieder en/of fysieke controle bij de betreffende aanbieder.
4. De betreffende aanbieder moet gevestigd zijn binnen een straal van vijftien km van de vestiging van Stallen Bouwadvies in Nederland waar de dienst is afgenomen.
5. Uitgesloten zijn aanbiedingen van (opheffings)uitverkopen, faillissementsverkoop, massa-afnames, afwijkende leveringsvoorwaarden (bijv. op het terrein van toelating in Nederland, garantie en/of service), etc.
6. Het prijsverschil moet aanwezig zijn op het moment dat de klant een beroep doet op de laagste prijsgarantie.
7. Het verschil wordt eenmalig terugbetaald na inname van de originele factuur van Stallen Bouwadvies en uitsluitend wanneer aantoonbaar is voldaan aan de hiervoor genoemde voorwaarden. De klant ontvangt een kopie van de originele factuur.
8 Indien de klant bij aankoop van Stallen Bouwadvies kan aantonen dat de dienst elders en onder bovenstaande voorwaarden voordeliger kan worden afgenomen, dan zal Stallen Bouwadvies het product voor dezelfde prijs leveren aan de klant.

Overige zaken
1. Voor alle zaken welke hierboven niet zijn behandeld verwijzen wij naar de RVOI 2001.

services

Geïnteresseerd? Neem contact met ons op!

Bel 026 – 840 51 60